Privacy – en Cookiesbeleid De groene baret

De groene baret (handelsnaam van J&C Productions B.V.) vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruiken. De groene baret is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die De groene baret verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan De groene baret.

Welke gegevens worden er verzameld?

De groene baret verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product bij haar bestelt, een overeenkomst heeft met De groene baret en/of omdat u deze zelf aan De groene baret verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die De groene baret verwerkt:

 1. Voor – en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Uw type apparaat/toestel
 6. IP-adres
 7. Gegevens die u op deze website invoert of die u aan haar verstrekt

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden voor verschillenden doelen gebruikt. Hieronder kunt u lezen welke doelen dat zijn. De groene baret gebruikt daarbij de door u verstrekte gegevens, maar ook door haarzelf verzamelde gegevens.
·         Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
·         Leveren van bestellingen
·         Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of bestelling
·         Beheren van haar klantenbestand
·         Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst resp. levering van een bestelling
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

De groene baret neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De groene baret) tussen zit.

Bewaartermijnen

De groene baret bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. De groene baret hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De groene baret zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Gegevens verstrekken aan derden

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:

 • Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelling.

De groene baret zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. Als De groene baret uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De groene baret, sluit De groene baret een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De groene baret blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De groene baret uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Veiligheid opslag van gegevens

De groene baret heeft, conform de wet, de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij garandeert daarom een passend beveiligingsniveau.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De groene baret.

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft De groene baret een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Websites van derden

Deze Privacy – en Cookiesverklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met deze website zijn verbonden. De groene baret garandeert niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De groene baret raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

 1. Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan vooral het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Tevens optimaliseert De groene baret hiermee de werking van deze website.
 2. De groene baret probeert de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

De groene baret gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De groene baret gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten

De groene baret maakt gebruik van Analystics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die haar helpen om haar website te verbeteren en te optimaliseren. Google Analystics een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van De groene baret wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan De groene baret bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website van De groene baret gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De groene baret heeft hier geen invloed op. De groene baret heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Note aanpassen in uw Google analystics account zie handleiding: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die De groene baret verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De groene baret;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ch@jencproductions.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt De groene baret u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De groene baret reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort De groene baret dat graag. U kun daarover contact opnemen met De groene baret. De groene baret wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacy – en Cookiesbeleid

De groene baret heeft het recht om deze Privacy – en Cookiesbeleid te wijzigen. Het meest actuele Privacy – en Cookiesbeleid vindt u op deze website. Zij adviseert u deze Privacy – en Cookiesbeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze Privacy – en Cookiesbeleid kunt u contact opnemen met:

De groene baret (handelsnaam van J&C Productions BV)

Laan van Ambacht 12

2631RJ  NOOTDORP

Telefoon:            070-3540125

E-Mail                   ch@jencproductions.com

Website              www.degroenebaret.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

[ultimate_gdpr_policy_accept]